25. Crossing III ( 165cm x 150cm) oil on

 Crossing III (165cm x 150cm, 65" x 60") oil on linen, 2016

24. Crossing IV (x57in, 140cm x 160cm) o

Crossing IV (140cm x 160cm, 55" x 63") oil on linen, 2015

23. Crossing II ( 61in x 65in, 155cm x 1

Crossing II (155cm x 165cm, 61" x 65") oil on linen, 2013

Awnings V ( 200cm x 180cm) oil on linen,

Awnings  IV (200cm x 180cm, 79" x 71") oil on linen, 1997-2010

26. Rush III ( 24cm x 30cm ) oil on line

Rush ( 24cm x 30cm, 9" x 12") oil on linen, 2006

Crossing VI ( 63in x 65in, 160x165cm) oi

Crossing (160cm x165cm, 63" x 65") oil on linen, 1998- 2003